Charakterystyka zawodu

Elektromechanik to zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Przemysł elektryczny należy do intensywnie rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Elektromechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Prace wykonywane przez elektromechanika związane są przede wszystkim z wytwarzaniem, konserwacją oraz naprawą maszyn i urządzeń elektrycznych.

Sylwetka absolwenta

Elektromechanik posiada wiedzę i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji:
EE.4. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych.

W związku z tym absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik przygotowany jest do wykonywania, diagnozowania stanu i dokonywania napraw maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. Do typowych zadań i czynności wykonywanych przez elektromechanika należą zatem:
- montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów,
montowanie układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów automatyki.

Obszary zatrudnienia

Zawód elektromechanika daje duże szanse zatrudnienia bezpośrednio po szkole. Elektromechanicy mogą podejmować pracę w różnych zakładach pracy, takich jak np.:
zakłady energetyczne, elektrownie i sieci elektroenergetyczne,
zakłady przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego (KGHM),
przedsiębiorstwa produkujące i eksploatujące maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne,
zakłady usługowe naprawiające maszyny elektryczne, urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku (w tym zakłady rzemieślnicze).

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu

zainteresowania techniczne, koordynacja sensomotoryczna,
wyobraźnia przestrzenna, konstrukcyjna i techniczna,
podzielność uwagi, wysoki poziom spostrzegawczości,
zamiłowanie do dokładnej i odpowiedzialnej pracy, ładu i porządku,
zdolność koncentrowania uwagi, pełne widzenie barw,
dobra sprawność ruchowa kończyn górnych i dolnych.

Przeciwwskazania zdrowotne

wady wzroku nie dające się skorygować szkłami optycznymi, brak widzenia obuocznego, daltonizm,
skłonności skóry do uczuleń,
przewlekłe schorzenia układu oddechowego,
zaburzenia słuchu, zaburzenia równowagi, epilepsja,
wybitnie wzmożona pobudliwość ruchowa,
znaczny stopień zaburzenia ruchliwości w stawach biodrowych, kolanowych i skokowych.

O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.

 

ELEKTROMECHANIK Pierwsze kroki

Pierwsze kroki

 

ELEKTROMECHANIK Gotowi do działania

Gotowi do działania

 

ELEKTROMECHANIK Nasz nowy sprzęt

Nasz nowy sprzęt

 

ELEKTROMECHANIK Wycieczka zawodoznawcza

Wycieczka zawodoznawcza