Szkoła realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. Kształcenie zawodowe odbywa się na poziomie robotniczym bądź czeladniczym. Absolwent uzyskuje świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia ogólnego na poziomie zasadniczym.

Kwalifikacje zawodowe można uzyskać zdając egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub zdając egzamin czeladniczy organizowany przez cechy rzemieślnicze.

Nauka odbywa się w dwóch formach.

• Jedna to kształcenie pracowników młodocianych w klasach wielozawodowych.

Kandydat może się kształcić w dowolnie wybranym przez siebie zawodzie po podpisaniu umowy o pracę z wybranym pracodawcą.

W wyborze zawodu i znalezieniu pracodawcy Szkoła udziela pomocy poprzez Szkolny Bank Praktyk.

Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się w centrach kształcenia praktycznego w ramach czterotygodniowych turnusów natomiast zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców przez dwa lub trzy dni w tygodniu.

• Druga forma to kształcenie uczniów w zawodzie elektromechanik.

Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się w szkole natomiast zajęcia praktyczne odbywają się w szkole oraz u pracodawców polkowickiej strefy ekonomicznej, z którymi szkoła współpracuje i którzy deklarują w przyszłości zatrudnienie najlepszych absolwentów.

 

KLASA WIELOZAWODOWA Na stażu w Lipsku

Na stażu w Lipsku

 

KLASA WIELOZAWODOWA Europa na widelcu

Europa na widelcu

 

KLASA WILOZAWODOWA Po pracy

Po pracy