• rekruracja-2.jpg
  • rekruracja-3.jpg
  • rekruracja-4.jpg
  • rekruracja-5.jpg

Technik ekonomista planuje i prowadzi działalność gospodarczą, oblicza podatki, prowadzi sprawy kadrowo-płacowe, prowadzi rachunkowość, wykonuje analizy i sporządza sprawozdania z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, korzysta z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo płacowych, zarządzania magazynem.

Absolwent w tym zawodzie może samodzielnie prowadzić małą firmę, kierować zespołami współpracowników lub pełnić funkcję asystenta prezesa czy dyrektora, może być zatrudniony w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych i podatkowych. Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości.

Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w kraju i za granicą.

Technik ekonomista – opis zawodu

 

 

W RAMACH TEGO ZAWODU UCZEŃ MOŻE ZDOBYĆ NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE:
 

Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej EKA.04

•    stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności;
•    prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej;
•    prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży;
•    gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku;
•    sporządzania biznesplanu.

Prowadzenie spraw kadrowo płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych EKA.05.

prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;
•    sporządzania dokumentacji kadrowej;
•    prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
•    rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
•    prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
•    prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
•    prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

ekonomista

 

ekonomista
Pracownia kształcenia w zawodzie technik ekonomista

 

ekonomista
Technik ekonomista

 

ekonomista
Technik ekonomista

 

ekonomista
Technik ekonomista

 

ekonomista
Technik ekonomista