• rekruracja-2.jpg
  • rekruracja-3.jpg
  • rekruracja-4.jpg
  • rekruracja-5.jpg

Technik rachunkowości oblicza podatki, prowadzi sprawy kadrowo-płacowe, prowadzi rachunkowość, wykonuje analizy i sporządza sprawozdania z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, korzysta z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo płacowych, zarządzania magazynem.

Absolwent w tym zawodzie może kierować zespołami współpracowników lub pełnić funkcję asystenta prezesa czy dyrektora, może być zatrudniony w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych i podatkowych. Technik rachunkowości może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości.

Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w kraju i za granicą.

Technik rachunkowości – opis zawodu

 https://www.youtube.com/watch?v=PNHsPCu1Ass

W RAMACH TEGO ZAWODU UCZEŃ MOŻE ZDOBYĆ NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE: 

Prowadzeniespraw kadrowo płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych EKA.05.

• sporządzania dokumentacji kadrowej;
• prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
• rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
• prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
• prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
• prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

Prowadzenie rachunkowości EKA.07.

• organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych;
• ewidencjonowania operacji gospodarczych;
• przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników;
• wyceniania składników aktywów i pasywów;
• ustalania wyniku finansowego;
• sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych;
• prowadzenia analizy finansowej.

 

ekonomista

ekonomista
Pracownia kształcenia w zawodzie technik rachunkowości

ekonomista
Technik rachunkowości

ekonomista
Technik rachunkowości

ekonomista
Technik rachunkowości

ekonomista
Technik rachunkowości