• rekruracja-2.png
  • rekruracja-3.png
  • rekruracja-4.png
  • rekruracja-5.jpg

Nie każdy musi pójść do liceum czy technikum i nie każdy musi studiować. Wybór szkoły branżowej sprawia, że po jej ukończeniu masz fach w ręku, a fachowcy obecnie są bardzo potrzebni – nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Dzięki temu można naprawdę dużo zarobić. Niejednokrotnie więcej niż po studiach.

Zakończenie edukacji na szkole branżowej nie jest zatem żadnym wstydem. Tym bardziej, że daje ona realny zawód. Zresztą nic nie stoi tak naprawdę na przeszkodzie, aby później kontynuować naukę. Wbrew pozorom szkoła branżowa może być tylko pierwszym krokiem w dalszym rozwoju. Patronat w zawodach: elektryk i elektromechanik objął KGHM Polska Miedź S. A. - "Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM kluczowy partner w kształceniu zawodowym".

 

W trakcie 3-letniej nauki będziesz:

-     uczyć się przedmiotów ogólnokształcących w szkole,

-     uczyć się przedmiotów zawodowych teoretycznych w szkole lub centrum kształcenia zawodowego,

-     realizować zajęcia praktyczne u pracodawcy (kształcenie zawodowe praktyczne).

 

Ścieżka kariery:

✱ Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia uzyskasz wykształcenie zasadnicze branżowe i otrzymasz świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia.

✱ Po zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikację w (danym) zawodzie.

✱ Jeśli uzyskasz świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia i świadectwo ‎potwierdzające kwalifikację wyodrębnioną w danym zawodzie, otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe – tytuł zawodowy.

 

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia możesz:

✱ rozpocząć pracę w zawodzie,

✱ uczyć się dalej w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (od drugiej klasy), a po zdaniu matury – kontynuować kształcenie na studiach wyższych,

✱ uczyć się dalej w branżowej szkole II stopnia kształcącej w zawodzie, w którym jedną z kwalifikacji jest ta zdobyta w branżowej szkole I stopnia, w celu uzyskania dyplomu technika. Tutaj również będziesz mógł przystąpić do matury.

 

Klasa wielozawodowa

W tej klasie kandydat może się kształcić w dowolnie wybranym przez siebie zawodzie po podpisaniu umowy o pracę z wybranym pracodawcą.

Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się w centrach kształcenia zawodowego podczas czterotygodniowych turnusów w każdej klasie, natomiast zajęcia praktyczne mają miejsce u pracodawców przez dwa lub trzy dni w tygodniu.

W wyborze zawodu i znalezieniu pracodawcy Szkoła udziela pomocy poprzez Szkolny Bank Praktyk.

Jeśli interesuje Cię jakiś zawód i chcesz dowiedzieć się o nim więcej, kliknij w wybrany rysunek.


zawodyzawodyzawody

zawodyzawodyzawody

zawodyzawodyzawody

zawodyzawodyzawody

 

To tylko niektóre zawody, których możesz się uczyć w Branżowej Szkole I Stopnia.

 

zawody